(WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA) CLUB FORCE BERLIN 

Informacja w związku z Covid-19

Tak­że i dla nas rok 2020 jest naj­praw­do­po­dob­niej naj­dziw­niej­szym rokiem w histo­rii. Z powo­du pan­de­mii nie może­my nie­ste­ty wdro­żyć pro­jek­tu “Club For­ce Ber­lin” w życie. Ale jeśli tyl­ko poja­wią się nowe moż­li­wo­ści reali­za­cji, będzie­cie o tym  od razu poin­for­mo­wa­ni poprzez nasz new­slet­ter. ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CO ZAPLANOWALIŚMY: POMNIK KULTURY KLUBOWEJ

Nasza kul­tu­ra klu­bo­wa ma swo­je począt­ki w legen­dar­nych rave’ach w maga­zy­nach Man­che­ste­ru, Lon­dy­nu, Detro­it i pra­wie bez­gra­nicz­nej wol­no­ści w Ber­li­nie, po upad­ku Muru. Kre­atyw­ność, róż­no­rod­ność i otwar­tość umy­słu to sło­wa klu­cze defi­niu­ją­ce naszą kul­tu­rę muzyczną.

Nie­ste­ty, nasza kul­tu­ra jest czę­sto znie­sła­wia­na a jej zna­cze­nie czę­sto nie­zro­zu­mia­łe. Jest potę­pia­na, poni­ża­na i wyśmie­wa­na a jej war­tość spo­łecz­na porów­ny­wa­na do tej repre­zen­to­wa­nej przez kasy­na, czy por­no­gra­ficz­ne kina. Zde­cy­do­wa­nie zbyt rzad­ko napo­ty­ka ona życz­li­we ucho w sena­cie czy mini­ster­stwie kultury.

Club For­ce Ber­lin ma na celu nakło­nie­nie ludzi do tego by się zatrzy­ma­li i pod­da­li reflek­sji. Jest to insta­la­cja arty­stycz­na skła­da­ją­ca się z roz­bro­jo­nych czoł­gów. Sym­bo­li­zu­je ona kul­tu­ral­ną rebe­lię dzi­kie­go Ber­li­na. Sta­lo­we łuski poci­sków noszą logo­ty­py dzi­siej­szych klu­bów oraz tych, któ­re w prze­szło­ści kształ­to­wa­ły miej­ską scenę. 

W TEN SPOSÓB TWORZYMY POMNIK PONAD 30 LAT KULTURY KLUBOWEJ BERLINA ORAZ JEJ WYJĄTKOWEGO, POZYTYWNEGO WPŁYWU NA MIASTO

Moty­wy czoł­gów mają dłu­gą tra­dy­cję w ber­liń­skiej kul­tu­rze, cze­go przy­kła­dem są rzeź­by Muto­id Waste Com­pa­ny czy czoł­gi DJ Tanith’a na Love Para­de 1994. Naszą insta­la­cją two­rzy­my w miej­scu, w któ­rym zarów­no pra­cow­ni­cy kul­tu­ral­ni jak i poli­ty­cy i cała spo­łecz­ność mogą się spo­tkać i wymie­nić ide­ami. Aby to umoż­li­wić, orga­ni­zu­je­my na przy­kład dys­ku­sje pane­lo­we, bez­po­śred­nio w miej­scu, któ­re­go doty­czą (zobacz wyda­rze­nia). Bar­dzo chce­my, aby wzro­sła świa­do­mość doty­czą­ca rze­czy­wi­sto­ści naszej kultury. 

Kul­tu­ra klu­bo­wa musi być doświad­czo­na i zro­zu­mia­na. Opi­nia publicz­na powin­na odczu­wać ją w spo­sób, w jaki postrze­ga ją wie­lu ludzi na całej pla­ne­cie: jako tęt­nią­cą życiem, róż­no­rod­ną kul­tu­rę uroz­ma­ica­ją­cą ludz­kie­go współistnienie.

Kul­tu­ra nie jest tema­tem zare­zer­wo­wa­nym dla poko­le­nia 50+ i nie skła­da się wyłącz­nie z teatru, ope­ry, festi­wa­li jaz­zo­wych czy fol­ko­wych. Jest tak­że nie­wy­god­na, rewo­lu­cyj­na i poru­sza­ją­ca. Jest two­rzo­na w otwar­tej prze­strze­ni, jest sztu­ką, jest pro­te­stem, kolek­ty­wem, pasją i celem w życiu – w skró­cie: kul­tu­ra jest dla nasze­go spo­łe­czeń­stwa najważniejsza.

 

DLACZEGO CZOŁGI?

MOTYWY CZOŁGÓW JUŻ OD DAWNA MAJĄ SWOJE STAŁE MIEJSCE W TRADYCJI BERLIŃSKIEJ SZTUKI I KULTURY KLUBOWEJ.

Czoł­gi pro­jek­tu Club For­ce Ber­lin są hoł­dem dla sztu­ki miej­skiej, tra­dy­cji kul­tu­ral­nej i ruchu poko­ju. Co wię­cej, sym­bo­li­zu­ją one zjed­no­cze­nie i kul­tu­ral­ną reorien­ta­cję Ber­li­na, poprzez roz­mon­to­wa­nie ich i ponow­ne zło­że­nie w uni­ka­to­we  prze­ma­lo­wa­ne rzeź­by – są swe­go rodza­ju mar­ką już od 30 lat.

MUTOID WASTE COMPANY – w 1989, kie­dy to bry­tyj­ska gru­pa sztu­ki per­for­man­ce Muto­id Waste Com­pa­ny (sku­pio­na wokół Joe Rush’a) przy­by­ła do Ber­li­na, stwo­rzy­ła legen­dar­ne rzeź­by z wra­ków samo­cho­dów, takie jak “Beetle Man”  i “Peace Bird”  i umie­ści­ła je w pobli­żu Goer­lit­zer Park na sta­rej linii kole­jo­wej nad Lan­dwehr Canal. „Tan­khen­ge” – bra­ma zro­bio­na z trzech sta­rych czoł­gów, któ­ra zosta­ła usta­wio­na przed Reich­sta­giem, była jed­nym z naj­słyn­niej­szych pomni­ków tego okresu. 

CZOŁGI NA LOVE PARADE – 1 lip­ca 1989 odby­ła się pierw­sza Love Para­de pod hasłem „Pokój, Radość, Nale­śni­ki” – gdzie sło­wo „pokój” ozna­cza­ło roz­bro­je­nie na wszyst­kich pozio­mach rela­cji mię­dzy-ludz­kich. Kil­ka lat póź­niej, na para­dzie w 1994 roku, DJ Tanith wywo­łał sen­sa­cję, gdy umie­ścił zde­mo­bi­li­zo­wa­ny rosyj­ski czołg na swo­jej cię­ża­rów­ce, któ­ry poży­czył od kolek­ty­wu arty­stycz­ne­go Spi­ral Tri­be.

FRIEDENSBEWEGUNG – nada­nie nowe­go zna­cze­nia bro­ni i tech­no­lo­giom woj­sko­wym ma nawet głęb­sze korze­nie w histo­rii ludz­ko­ści. Jest to jasno wyra­żo­ne w cyta­cie biblij­nym „swe mie­cze prze­ku­ją na lemie­sze”, któ­ry stał się hasłem i sym­bo­lem nie­za­leż­nych od pań­stwa ini­cja­tyw roz­bro­je­nia w NRD. Został on nawet przy­ję­ty przez czę­ści ruchu poko­jo­we­go Zachod­nich Niemiec. 

 

LOCALIZACJA: MIEJSCE BYŁEGO OGRODU KLUBU TRESOR

Poszu­ku­jąc wła­ści­wej loka­li­za­cji umiesz­cze­nia tego pomni­ka, waż­ne dla nas były trzy nastę­pu­ją­ce czynniki:

  1. moż­li­wość sku­pie­nia jak naj­więk­szej uwa­gi opi­nii publicznej
  2. bez­po­śred­nia bli­skość polityki
  3. sil­ne i jasne odnie­sie­nie do ber­liń­skiej kul­tu­ry klubowej

Uzy­ska­li­śmy nawet więcej:

  1. miej­sce w ser­cu miasta,
  2. obec­ność i poli­ty­ki i konsumeryzmu,
  3. miej­sce odwie­dza­ne przez ponad 22 milio­nów zagra­nicz­nych gości każ­de­go roku,
  4. loka­li­za­cję w pobli­żu Bun­de­srat, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych orga­nów usta­wo­daw­czych Niemiec,
  5. począt­ko­we miej­sce jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych klu­bów w histo­rii Ber­li­na — Tresora.

Wraz z naszy­mi kolo­ro­wy­mi czoł­ga­mi Club For­ce Ber­lin “oku­pu­je­my” to miej­sce tra­dy­cji, ponow­nie uży­wa­jąc go do naszych celów i “odbi­ja­jąc” jed­ną z naszych sta­rych loka­li­za­cji kulturalnych.

 

A PRZEDE WSZYSTKIM

idzie­my śla­da­mi tra­dy­cji ber­liń­skiej Love Para­de, któ­ra zaczę­ła się na jed­nym z głów­nych bul­wa­rów Zachod­nie­go Ber­li­na – Kurfuerstendamm.

 

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept