PRZELEW BANKOWY

Mój skarbie

Z regu­ły woli­my prze­le­wy ban­ko­we, ponie­waż w ich przy­pad­ku naj­wię­cej pie­nię­dzy pozo­sta­je pod naszą kon­tro­lą. Naj­le­piej zle­ce­nia sta­łe – ale nie chce­my na niko­go naci­skać, by wsparł nas nie­wy­obra­żal­nie wiel­ką i hoj­ną sumą. Liczy się każ­da, nawet naj­mniej­sza kwota.

Bank:Ber­li­ner Sparkasse
IBAN:DE34 1005 0000 0190 8305 49
BIC:BELADEBE

Tytu­łem: “Dona­tion”

PayPal

Szybki numerek

Możesz wysłać nam daro­wi­znę tak­że poprzez Pay­Pal. Uwzględ­nia on nie­wiel­ką pro­cen­to­wą opła­tę dla samej plat­for­my – ale sko­ro wie­my, że szyb­ka rund­ka jest cza­sem jedy­ną rze­czą, na któ­rą macie czas, spe­cjal­nie stwo­rzy­li­śmy dla Was tę wygod­ną opcję. I, oczy­wi­ście nie musi­my powta­rzać, że jeste­śmy wdzięcz­ni za każ­dą kwo­tę, któ­ra wspie­ra naszą pra­cę i pro­jek­ty. Dzięki!

 

 

CZY CHCESZ NASZ WESPRZEĆ?

Nasza niezależność dzięki Waszym datkom

Rave The Pla­net jest spół­ką uży­tecz­no­ści publicz­nej GmbH. We wszyst­kim co robi­my, chce­my pozo­stać w peł­ni nie­za­leż­ny­mi od spon­so­rów. Z tego powo­du, wymy­śla­my kre­atyw­ne mode­le finan­so­we dla naszych pro­jek­tów, takie jak Fun­dra­ving. I oczy­wi­ście, zbie­ra­my środ­ki by sfi­nan­so­wać naszą pra­cę, taką jak umiesz­cze­nie naszej kul­tu­ry muzy­ki elek­tro­nicz­nej na liście Nie­ma­te­rial­ne­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UNESCO. 

Wes­przyj naszą dobro­czyn­ną pra­cę i naszą cudow­ną kul­tu­rę. Liczy się każ­dy cent. Pozwól nam wyra­zić naszą wiel­ką wdzięcz­ność za Two­je wsparcie!

 

OGÓLNE WARUNKI DAROWIZNY

OTO CO DZIEJE SIĘ Z TWOIM WSPARCIEM

Kwo­ta, któ­rą wpła­casz zosta­nie uży­ta wyłącz­nie jako daro­wi­zna na spół­kę uży­tecz­no­ści publicz­nej Rave The Pla­net gGmbH w Ber­li­nie. Inny­mi sło­wy, na jej cele sta­tu­to­we, któ­re poza wysta­wą, doty­czą tak­że już zare­je­stro­wa­nej demon­stra­cji w celu ochro­ny naszych klu­bów muzy­ki elek­tro­nicz­nej i kul­tu­ry muzycznej. 

Dal­szy­mi cela­mi są bada­nia i for­mal­no­ści zwią­za­ne z wpi­sa­niem na listę Nie­ma­te­rial­ne­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go UNESCO w celu ochro­ny muzy­ki elek­tro­nicz­nej oraz pro­mo­cja innych insty­tu­cji non-profit.

Pla­no­wa­na demon­stra­cja może odbyć się jedy­nie w momen­cie, kie­dy zbie­rze się wystar­cza­ją­ca ilość uczest­ni­ków, któ­rzy udzie­lą wspar­cia finan­so­we­go, jako że zosta­nie wte­dy udo­wod­nio­ne, że ta kul­tu­ral­na insty­tu­cja ma ade­kwat­ne zna­cze­nie dla Ber­li­na i Nie­miec w celach badań i ochro­ny – a nie roz­wo­ju komer­cyj­ne­go. Jeśli suma dat­ków nie będzie wystar­cza­ją­ca do prze­pro­wa­dze­nia demon­stra­cji w 2021 roku, dat­ki te zosta­ną prze­zna­czo­ne na inne cele dobro­czyn­ne w zgo­dzie z naszym statutem.

WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA FUNDRAVING

Nie naby­wasz żad­nych praw do figur­ki, któ­rą ofia­ro­wa­łeś – w szcze­gól­no­ści, żad­nych praw wła­sno­ści. Figur­ka sta­je się czę­ścią wysta­wy osią­gnię­cia celów non-pro­fit wymie­nio­nych wcześniej.

POTWIERDZENIE DAROWIZNY

Wyda­je­my jedy­nie potwier­dze­nia daro­wi­zny dla osób, któ­re pod­le­ga­ją nie­miec­kie­mu podat­ko­wi docho­do­we­mu i na kwo­ty prze­wyż­sza­ją­ce 200 Euro. Wszel­kie daro­wi­zny o niż­szych kwo­tach mogą być uję­te w Two­im zezna­niu podat­ko­wym bez wymo­gu oddziel­ne­go potwier­dze­nia daro­wi­zny. Pro­si­my w tym celu zacho­wać potwier­dze­nie prze­le­wu darowizny. 

   

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept