ŚWIĘTUJ Z NAMI NA NAJWIĘKSZYM PARKIECIE ŚWIATA

FUNDRAVING – WSPIERAJ I TAŃCZ

Czy Ty i Twoi przy­ja­cie­le chce­cie tań­czyć na uli­cach Ber­li­na? Wspól­nie z nami może­cie przy­wró­cić naj­więk­szy na świe­cie ulicz­ny festi­wal i jego nie­po­wta­rzal­ny klimat. 

Każ­dy może się przy­łą­czyć, z całe­go świa­ta. Stwo­rzy­li­śmy wyjąt­ko­wą makie­tę zbiór­ki i akcję, któ­rą nazy­wa­my „Fun­dra­ving”.

 

JAK TO DZIAŁA?

Icon Euro

1. WESPRZYJ NAS DOWOLNĄ KWOTĄ OD 5 EURO W GÓRĘ ZA FIGURKĘ TWOJEGO WYBORU 

>Kliknij<

Icon Raver Solo

2. UMIEŚCIMY TWOJĄ FIGURKĘ NA FUNDRAVING'OWEJ MAKIECIE W BERLINIE

Icon Raver Trio

3. BRAWO! I TAK OTO STAŁEŚ SIĘ FUNDRAVEREM!

Icon Raver Group

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ROZRASTAJĄCEGO SIĘ RUCHU I POMÓŻ NAM ZREALIZOWAĆ MARZENIE NOWEJ PARADY. LET'S RAVE THE PLANET! ROZTAŃCZMY CAŁĄ PLANETĘ!

 

 

Wspól­nie z Tobą pra­gnie­my uczcić miłość, radość i muzy­kę na praw­do­po­dob­nie naj­więk­szym par­kie­cie świa­ta – w samym środ­ku Ber­li­na. Zrób­my coś nowe­go, coś dla każ­de­go! Już dziś stwórz­my nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia jutra. Wcho­dzisz w to?

Why creating a new parade?What was the Love Parade?

What the Fundraving model looks like?

 

Wszystko jest w Twoich rękach!

Od stycz­nia 2020 roku możesz wes­przeć nas dowol­ną kwo­tą od 5 Euro w górę, w zamian za wybra­ną przez Cie­bie, ręcz­nie robio­ną figur­kę mini-impre­zo­wi­cza. Zosta­nie ona umiesz­czo­na na 48-metro­wej makie­cie uli­cy 17 Czerw­ca w Ber­li­nie. W naszym inter­ne­to­wym skle­pie poświę­co­nym zbiór­ce odnaj­dziesz coraz now­sze figurki. 

Klik­nij tutaj aby przejść do nasze­go skle­pu poświę­co­ne­go zbiórce.

.

Możesz zoba­czyć jak dale­ko posu­nę­ła się nasza akcja bez­po­śred­nio na makie­cie. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej a tak­że w inter­ne­to­wym skle­pie poświę­co­nym zbiór­ce możesz tak­że zoba­czyć aktu­al­ny stan daro­wizn w Euro oraz ilość uczestników.

393.097€ von 1.500.000€
24.212 sind schon dabei!
   

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept