Rave The Pla­net gGmbH
Lobeck­stra­ße 35
10969 Ber­lin (Niem­cy)
Stro­na inter­ne­to­wa: www.ravetheplanet.com

Kon­takt prasowy:
Ellen Dosch-Roeingh
E‑Mail. presse@ravetheplanet.com
Tele­fon: +49 177 822 77 83

Dyrek­to­rzy:
Quirin Graf Adel­mann v. A.
Flo­rian Löhlein
Mat­thias Roeingh (Dr. Motte)

Udzia­łow­cy:
Quirin Graf Adel­mann v. A.
Ellen Dosch-Roeingh
Mat­thias Kaminsky
Flo­rian Löhlein
Mat­thias Roeingh (Dr. Motte)

Infor­ma­cje sta­tu­to­we (w języ­ku niemieckim)

Rejestr sądo­wy:

Zare­je­stro­wa­no w sądzie rejo­no­wym Char­lot­ten­burg, HRB 208.175 B

Numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej: FA für Kö I, USt.ID: DE327176013

Oświad­cze­nie o odpowiedzialności:
Pomi­mo sta­ran­nej kon­tro­li tre­ści nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści lin­ków zewnętrz­nych. Za treść stron, do któ­rych pro­wa­dzą lin­ki, odpo­wie­dzial­ni są wyłącz­nie ich operatorzy.

Web design i programming:
LOGOWERK — Agen­tur für Kom­mu­ni­ka­tion, Design & Events
www.logowerk.de

WeWan­tWeb (Play­field-Media) — Web deve­lop­ment & Hosting
www.wewantweb.net

Foto­gra­fie zewnętrzne:
Unsplash.com

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept