Ważna aktualizacja Parady

Nowa data Rave'a Planet Parade

Cza­sa­mi, nawet gdy dajesz z sie­bie wszyst­ko, to i tak nadal za mało. Prze­ciw­no­ści losu pokrzy­żo­wa­ły pla­ny orga­ni­za­cji para­dy Rave The Pla­net w roku 2021.

Nasz pro­jekt usta­wił poprzecz­kę bar­dzo wyso­ko. Bez­pie­czeń­stwo I jakość są nad­rzęd­ne! Dobra orga­ni­za­cja i odpo­wie­dzial­na reali­za­cja zało­żeń nowej para­dy wyma­ga­ją swo­bod­nej moż­li­wo­ści pra­cy, poświę­ce­nia i cza­su. Nawet jeśli orga­ni­za­cja imprez kul­tu­ral­nych oka­za­ła­by się w tym roku moż­li­wa, nie gwa­ran­to­wa­ło­by to osią­gnię­cia pozio­mu, któ­ry zało­ży­li­śmy sobie, aby god­nie przy­wró­cić do życia para­dę o tych roz­mia­rach i wadze.

Chce­my wiel­kiej, kolo­ro­wej i wol­nej parady!
Chce­my móc wpaść sobie w ramio­na, śmiać się i tań­czyć w rytm naszej ulu­bio­nej muzyki
Chce­my praw­dzi­we­go poczu­cia wspól­no­ty jako wiel­kie “MY”, gdyż “We Are One Family”

Po wie­lu trud­nych prze­my­śle­niach, doszli­śmy do wnio­sku, że prze­su­nię­cie para­dy jest nieuniknione.

Zatem nowy termin parady to 9 lipca 2022.

Może­cie być pew­ni, że jesz­cze razem zatań­czy­my! Do tego cza­su miej­cie oczy, uszy i ser­ca sze­ro­ko otwarte!

share with your friends

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept