Rave The Planet to My

NASZA MISJA, NASZA WIZJA, NASZ ZESPÓŁ

Rave The Pla­net to miłość do muzy­ki elek­tro­nicz­nej, radość życia a tak­że mię­dzy­na­ro­do­we zro­zu­mie­nie, róż­no­rod­ność, otwar­tość umy­słu i sza­cu­nek. Jeste­śmy spół­ką uży­tecz­no­ści publicz­nej z sie­dzi­bą w Ber­li­nie, poświę­co­ną ducho­wi i kul­tu­rze muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Ini­cja­to­rem tego przed­się­wzię­cia, poza naszy­mi arty­sta­mi, rave­r’a­mi i przed­się­bior­ca­mi, jest Dr. Mot­te, zna­ny jako pomy­sło­daw­ca Love Parade.

Naszym celem jest zacho­wać, wspie­rać, chro­nić i roz­wi­jać sztu­kę i kul­tu­rę muzy­ki elek­tro­nicz­nej we wszyst­kich jej for­mach. Z tego powo­du two­rzy­my nową plat­for­mę, by pod­nieść świa­do­mość opi­nii publicz­nej i poli­ty­ków, jak rów­nież po to, by zapew­nić dostęp do świe­żych infor­ma­cji doty­czą­cych rze­czy­wi­sto­ści naszej kul­tu­ry. Wie­rzy­my, że muzy­ka elek­tro­nicz­na przed­sta­wia szcze­gól­ną war­tość kul­tu­ral­ną i jest w despe­rac­kiej potrze­bie ochro­ny, naszym celem jest spra­wie­nie, by była gene­ral­nie zro­zu­mia­ła dla każ­de­go oraz łatwo dostęp­na pośród naro­dów. To wła­śnie dla­te­go ape­lu­je­my, by muzy­ka elek­tro­nicz­na zosta­ła wpi­sa­na na 

LISTĘ DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDZKOŚCI UNESCO.

.

Ochro­na kul­tu­ry jest waż­nym zagad­nie­niem dla nas wszyst­kich. Chce­my zachę­cić wszyst­kich do two­rze­nia wol­nych prze­strze­ni i obsza­rów dla roz­wo­ju oso­bi­ste­go a zara­zem chro­nić te, któ­re już ist­nie­ją. Poprzez wpa­da­ją­ce w oko, efek­tow­nych dzia­ła­nia, ofer­ty i kam­pa­nie, zamie­rza­my zapre­zen­to­wać ten temat opi­nii publicz­nej. Wraz z Rave The Pla­net naszym celem jest stwo­rze­nie plat­for­my dla indy­wi­du­al­no­ści, samo­roz­wo­ju i samo­re­ali­za­cji. Aktyw­nie prze­ży­wa­my poczu­cie wspól­no­ty i bycia razem.

Bez wzglę­du na to czy ktoś jest orga­ni­za­to­rem, DJem, arty­stą wyko­nu­ją­cym live act’y, pro­du­cen­tem, tan­ce­rzem, czy miło­śni­kiem muzy­ki – umoż­li­wia­my networ­king i poro­zu­mie­nie. W Rave The Pla­net zarów­no twór­cy jak i kone­se­rzy kul­tu­ry znaj­du­ją wspól­ną płasz­czy­znę. Każ­dy może się przy­łą­czyć i każ­dy jest tu mile widziany.

Naszym marze­niem jest rado­sne, poko­jo­wo nasta­wio­ne spo­łe­czeń­stwo prze­peł­nio­ne muzy­ką. Pra­gnie­my ofi­cjal­ne­go świę­ta, by uczcić kul­tu­rę muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Chce­my zjed­no­czyć wszyst­kich ludzi świa­ta pod jej ogrom­nym i barw­nym para­so­lem. Naszym celem jest świa­to­wy pokój.

Claudia

Claudia

Komunikacja kultury oraz bookingi artystów

Pasją Clau­dii jest muzy­ka i kul­tu­ra klu­bo­wa. Od począt­ku lat 90-tych pra­co­wa­ła dla licz­nych dużych i małych wytwór­ni muzycz­nych w obsza­rach PRu, zarzą­dza­nia oraz A&R.
Zna­la­zła się na wła­ści­wym szla­ku, dokład­nie tam, gdzie roz­wi­ja­ła się kul­tu­ra klu­bo­wa. Clau­dia odby­ła wie­le podró­ży po całej pla­ne­cie – zawsze na tro­pie nowych tren­dów.
Od 2006 zarzą­dza swo­ją wła­sną agen­cją arty­stycz­ną „Pearls Booking”. Z Ber­li­na koor­dy­nu­je świa­to­we wystę­py swo­ich arty­stów, m.in.: Dr. Mot­te, Say­tek i wie­lu innych..

„Tech­no jest wyra­zem naszej kul­tu­ry i nasze­go ist­nie­nia tu i teraz. Uwiel­biam, kie­dy ludzie spo­ty­ka­ją się zwy­czaj­nie po to, aby tań­czyć przy muzy­ce i uśmie­chać się do sie­bie. Wspie­raj­my naszą kulturę!”

David

Pracownik sklepu, konstruktor makiety

David dora­stał w Lorch am Rhe­in, w Niem­czech. Zna się na makie­tach i mode­lach jak nikt inny. Jest z nami w Rave The Pla­net, ponie­waż zafa­scy­no­wał go nasz pro­jekt i dzie­li naszą wizję. 

„Tech­no jest czę­ścią naszej kultury.”

David
Dorina

Dorina

Projektantka komunikacji

Dori­na jest fre­elan­cer­ką, pro­jek­tant­ką gra­ficz­ną i dyrek­tor arty­stycz­ną. Stu­dio­wa­ła pro­jek­to­wa­nie komu­ni­ka­cji na Uni­wer­sy­te­cie Nauk Sto­so­wa­nych w Würz­bur­gu i od 2010 two­rzy­ła licz­ne, uni­kal­ne pro­jek­ty desi­gnu i komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, sku­pia­jąc się na cor­po­ra­te design i cor­po­ra­te publi­shing, logo­ty­pach, cre­ati­ve artwork i wie­lu innych. Stwo­rzy­ła, mię­dzy inny­mi, kam­pa­nię pla­ka­to­wą i pro­jekt stro­ny dla Rave The Planet.

„Miłość poja­wia się wte­dy, kie­dy wcho­dzi bass. Porusz­my nim całą planetę.“

Dr. Motte

Dyrektor kreatywny oraz spraw kultury

Dr. Mot­te to postać legen­da. Ory­gi­nał z krwi i kości. DJ, pro­du­cent i remi­xer z począt­ko­wej fali awan­gar­dy i pio­nie­rów Tech­no. Zaini­cjo­wał to, co sta­ło się naj­więk­szym kul­tu­ral­nym świę­tem muzy­ki, tole­ran­cji, miło­ści i zaiste same­go życia, to cze­go świat nigdy wcze­śniej nie widział: Love Para­de!
Pomi­mo swo­ich wiel­kich osią­gnięć, Dr. Mot­te pozo­stał wier­ny swym ide­ałom, wier­ny under­gro­un­do­wi, któ­ry jest jego domem od dzie­się­cio­le­ci. Od same­go począt­ku stoi w obro­nie miło­ści, poko­ju, jed­no­ści i szacunku.

„Każ­dy kto rozu­mie spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­ność muzy­ki i kul­tu­ry jest i na zawsze pozo­sta­nie czło­wie­kiem postępowym.”

Dr. Motte
Elena

Elena

Pracowniczka sklepu, konstruktorka makiety

Ele­na dora­sta­ła w Regensburg’u a obec­nie stu­diu­je archi­tek­tu­rę w Ber­li­nie. Przy­łą­czy­ła się do Rave The Pla­net, by pra­co­wać nad makie­ta­mi archi­tek­to­nicz­ny­mi nie tyl­ko na uni­wer­sy­te­cie i by zna­leźć kul­tu­ral­ną prze­ciw­wa­gę dla swych studiów. 

„To, jak bar­dzo entu­zja­stycz­ni są ludzie i to, jak Rave the Pla­net zbli­ża do sie­bie ludzi z róż­nych naro­dów jest napraw­dę niesamowite.”

Ellen

Dyrektorka kreatywna, PR

Ellen jest spe­cja­list­ką od komu­ni­ka­cji, mena­dżer­ką arty­stów i zapa­lo­ną raver’ką. Pro­wa­dzi kom­plek­so­wą agen­cję Logo­werk, któ­ra ma sie­dzi­bę w cen­trum Ber­li­na od 1995 i zapew­nia­ją­cą wie­lo­po­zio­mo­wy zakres usług: od pro­jek­tów gra­ficz­nych po meto­dy komu­ni­ka­cji biz­ne­so­wej.
Już od ponad 10 lat pra­cu­je jako mena­dżer Dr. Mot­te. W tym kon­tek­ście, doko­na­ła nie­sa­mo­wi­tych rze­czy i zasłu­ży­ła sobie na mia­no “one-woman-offi­ce-task-for­ce”.

„Tech­no jest moją miło­ścią, tań­cze­nie jest moją pasją. To ruch, kon­tem­pla­cja, eks­pre­sja duszy. To naj­czyst­sza for­ma komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Tech­no to pokój.”

Ellen
Fabi

Fabi

Pracownik sklepu, konstruktor makiety

Fabi pocho­dzi ze Schwarz­wal­du, gdzie kształ­cił się jako visu­al mer­chan­di­ser. Przy­był do Ber­li­na, by żyć w zgo­dzie ze swo­ją kre­atyw­no­ścią i pasją do muzy­ki elek­tro­nicz­nej. Wraz z Rave The Pla­net odna­lazł swo­je powo­ła­nie: Zawód i pasja w jednym.

„Tech­no jest wizją spo­łe­czeń­stwa bez podziałów!”

Florian

Dyrektor zarządzający

Przez dłu­gi czas Flo­rian udzie­lał się głów­nie w sek­to­rze służ­by zdro­wia, m.in. jako dyrek­tor kli­ni­ki. Ukoń­czył też stu­dia admi­ni­stra­cji biz­ne­so­wej. Jego świet­nie przy­go­to­wa­ne stra­te­gie i pomy­sło­wość wie­lo­krot­nie pozwo­li­ły mu prze­ko­nać do sie­bie wiel­kich ludzi. Flo­rian ura­to­wał wie­le szpi­ta­li przed pew­nym zamknię­ciem. Poprzez nakre­śla­nie stra­te­gii cyfro­wych, two­rze­niem korzy­ści dla pacjen­tów i per­so­ne­lu, był w sta­nie zabez­pie­czyć ich przyszłość. 

„Świat zazdro­ści wam, że może­cie żyć tu w Ber­li­nie: sto­li­cy kul­tu­ry klu­bo­wej, “bastio­nie Cur­ry­wurst”. To mia­sto jest jed­no­cze­śnie wszech­stron­ne, histo­rycz­ne, cha­otycz­ne i barw­ne. Pozwa­la tak eks­cy­tu­ją­cym i tole­ran­cyj­nym śro­do­wi­skom wyra­zić sie­bie i dać się się poznać na całym świe­cie. Rave the planet!”

Florian
Jonatan

Jonatan

Twórca makiety, ekspert druku 3D

Jona­tan uro­dził się w Argen­ty­nie i jest Ber­liń­czy­kiem z wybo­ru. Od cza­sów wcze­sne­go dzie­ciń­stwa uwiel­biał ręko­dzie­ło. Jest wykwa­li­fi­ko­wa­nym pro­jek­tan­tem prze­my­sło­wym z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. W Rave the Pla­net jest eks­per­tem dru­ku 3D i czło­wie­kiem od trud­nych zadań technicznych.

„Jestem dum­ny z tego, że wraz z Rave the Pla­net mogę pomóc pie­lę­gno­wać i pro­mo­wać ber­liń­ską kul­tu­rę klubową.”

Laura

Pracowniczka sklepu, konstruktorka makiety

Lau­ra uro­dzi­ła się w Kolum­bii i prze­nio­sła się do Ber­li­na 5 lat temu. Uwiel­bia stu­denc­kie życie tego mia­sta i czu­je się zain­spi­ro­wa­na pro­jek­tem Rave The Pla­net każ­de­go dnia. 

„Uwiel­biam to, że codzien­nie uczę się cze­goś nowe­go o kul­tu­rze klu­bo­wej i tech­no a przede wszyst­kim to, że mogę być czę­ścią całe­go projektu!”

Laura
Lea

Lea

Pracowniczka sklepu, konstruktorka makiety

Lea pocho­dzi ze Stras­bo­ur­ga. Po stu­diach magi­ster­skich w obsza­rze lin­gwi­sty­ki, chcąc zwie­dzić cały świat, szczę­śli­wie utknę­ła w Ber­li­nie i roz­krę­ca teraz z nami Rave The Planet! 

„Razem może­my stwo­rzyć coś wiel­kie­go i jestem napraw­dę szczę­śli­wa, że mogę być tego częścią!”

Lucrecia

Pra­cow­nicz­ka skle­pu, kon­struk­tor­ka makiety

Lucre­cia pocho­dzi z Argen­ty­ny. Cią­gle w ruchu, stu­dio­wa­ła pra­wo, podró­żo­wa­ła po świe­cie a teraz przy­łą­czy­ła się do zespo­łu Rave the Pla­net by dodać nam swo­jej energii. 

„Nie mogę się docze­kać, by ujrzeć jak nowa para­da sta­nie się rze­czy­wi­sto­ścią i by być jej częścią.”

Lucrecia
Moksha

Moksha

Pracowniczka sklepu, konstruktorka makiety

Uro­dzo­na w Würz­bur­gu, po stu­diach pra­co­wa­ła jako pro­jek­tant­ka wnętrz i sce­no­graf. Przy­by­ła do Ber­li­na, żeby wes­przeć wła­śnie taki pro­jekt jak Rave the Pla­net. Mok­sha jest odpo­wie­dzial­na za two­rze­nie i roz­ra­sta­nie się naszej wiel­kiej makie­ty para­dy, od Ernst-Reu­ther-Platz do wiel­kiej gwiaz­dy z Kolum­ną Zwy­cię­stwa aż do Bra­my Brandenburskiej. 

„Wte­dy byłam za mło­da na Love Para­de – teraz będę Tu!”

Oranna

Menedżerka ds. komunikacji w mediach społecznościowych

Oran­na pocho­dzi z Saar­land, stu­dio­wa­ła dzien­ni­kar­stwo i komu­ni­ka­cje biz­ne­so­we. Dołą­czy­ła do Rave The Pla­net by połą­czyć kul­tu­rę, sztu­kę, tech­no i by puścić wodze kre­atyw­no­ści w dzie­dzi­nie mediów społecznościowych.

„Kul­tu­ra tech­no powin­na w koń­cu stać się dzie­dzic­twem kulturalnym!”

Oranna
Matthias

Matthias

Dyrektor kreatywny

Mat­thias jest naszym eks­per­tem od kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej i śro­do­wisk tema­tycz­nych. Doświad­czo­ny w rekla­mie, pro­jek­tu­je tak­że mar­ki świa­ta pro­duk­tów. Jego kre­atyw­ność, inno­wa­cyj­ne pomy­sły i wyczu­cie wyjąt­ko­we­go pro­ce­su wdro­że­nia zosta­ły już uzna­ne i uży­te przez  Adi­das, Ange­lę Mer­kel, Schal­ke 04, Micro­soft, Die Zeit czy Sam­sung.
Był dyrek­to­rem kre­atyw­nym wysta­wy mul­ti­me­dial­nej “nine­ties ber­lin” i nadal pra­cu­je dla GDR Museum. Mat­thias żyje w Ber­li­nie od 1991 i zna klu­by tego mia­sta jak wła­sną kie­szeń. Jest zapa­lo­nym klu­bo­wi­czem i fanem ber­liń­skiej sce­ny tech­no lat 90-tych oraz Love Parade. 

„Ber­liń­ska kul­tu­ra klu­bo­wa jest wciąż żywa, cią­gle się roz­wi­ja i defi­niu­je na nowo. Rave The Pla­net kul­ty­wu­je prze­szłość i wspie­ra przy­szłość muzy­ki elek­tro­nicz­nej i jej subkultur.”

Thomas

Web Developer

Tho­mas “zja­da kody na śnia­da­nie”. Jest ana­li­ty­kiem i odnaj­du­je logi­kę tam, gdzie inni widzą jedy­nie cha­os. Zanim uto­ro­wał sobie dro­gę do bycia web-deve­lo­pe­rem, stu­dio­wał tak­że inży­nie­rię dźwię­ku na SAE Insti­tu­te, gdzie nauczył się pro­duk­cji muzycz­nej i syn­chro­ni­za­cji fil­mu. Następ­nie poszedł w IT i mar­ke­ting.
Zało­żył swo­ją fir­mę Play­field-Media ponad 4 lata temu i zre­ali­zo­wał wiel­kie pro­jek­ty m.in.: dla Toyo­ty w Austrii. We współ­pra­cy z ber­liń­ską agen­cją Glut.Berlin stwo­rzył apli­ka­cję do gło­so­wa­nia dla „Kul­tur- und Kre­ati­vpi­lo­ten Deutsch­land“ (wspar­tą przez nie­miec­kie Fede­ral­ne Mini­ster­stwo Eko­no­mii i Energii). 

„Muzy­ka jest odbi­ciem naszej duszy. Poma­ga nam wyra­zić sie­bie w naj­szczer­szy spo­sób. Gdy tań­czy­my z inny­mi ludź­mi, z róż­nych kul­tur, poma­ga nam prze­ła­mać wszel­kie gra­ni­ce i daje nam poczu­cie czy­stej wolności.”

Thomas
Quirin

Quirin

Dyrektor generalny

Wycho­wa­ny we Fran­cji, Quirin miesz­ka w Ber­li­nie od 1993. Stu­dio­wał na Hum­boldt Uni­ver­si­ty, grał w pił­kę, zało­żył klub pił­kar­ski FC Karl­shorst 1995 e.V. i wraz z Art­trak­tiv Music House zapew­nia set­ki sal prób muzycz­nych i stu­dio nagra­nio­wych dla muzy­ków. Jest tak­że aktyw­ny w sze­ro­kiej gamie róż­nych dzie­dzin takich jak kul­tu­ra, zdro­wie, finan­se, poli­ty­ka i biotechnologia. 

„Każ­de mia­sto potrze­bu­je sztu­ki i kul­tu­ry by oddy­chać. Wła­ści­cie­le pry­wat­ni i publicz­ni powin­ni być zmo­ty­wo­wa­ni, by two­rzyć dla nich prze­strzeń. Usta­wo­daw­stwo musi zro­zu­mieć, że coraz ostrzej­sze regu­ły użyt­ko­wa­nia prze­strze­ni są w bez­po­śred­niej opo­zy­cji do sztu­ki i kul­tu­ry. Pro­wa­dzi to nie­uchron­nie do wyż­szych kosz­tów. Potrzeb­ne jest grun­tow­ne prze­my­śle­nie tej spra­wy, od nowa.”

Yad

Pracownik sklepu, konstruktor makiety

Yad pocho­dzi z Kur­dy­sta­nu. Dla nie­go, jako archi­tek­ta i stu­den­ta świa­to­we­go dzie­dzic­twa, Rave The Pla­net jest dokład­nie tym śro­do­wi­skiem, w któ­rym pra­gnął się zna­leźć. Każ­dy ma tu głos i cały zespół pra­cu­je wspól­nie, by osią­gnąć cele dobroczynne.

„Haku­na ma Tech­no! Potrze­bu­je­my wię­cej tech­no, ponie­waż taniec jest tak­że sportem!“

Yad

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept