CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Masz pyta­nia? My mamy odpo­wie­dzi. Jeże­li nie możesz tutaj zna­leźć odpo­wie­dzi na Two­je pyta­nie, wyślij maila na adres: faq@ravetheplanet.com

 

PYTANIA OGÓLNE

CZYM DOKŁADNIE JEST GGMBH?

Według pra­wa nie­miec­kie­go, “gGmbH” jest spół­ką z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, któ­ra uży­wa swo­ich przy­cho­dów na cele non-pro­fit (nie­na­sta­wio­ne na zysk). Jej sta­tus non-pro­fit jest ozna­czo­ny małym „g” (skrót od nie­miec­kie­go „geme­in­nüt­zig“ = cha­ry­ta­tyw­ny) umiesz­czo­nym przed skró­tem “GmbH” i zde­fi­nio­wa­nym przez Nie­miec­ki Kodeks Podat­ko­wy (niem. = Abga­be­nord­nung, AO).

Sta­tus non-pro­fit dzia­ła wte­dy, kie­dy celem orga­ni­za­cji (takiej jak sto­wa­rzy­sze­nie albo spół­ka z o.o.) jest „bez­in­te­re­sow­ne przy­no­sze­nie korzy­ści ogó­ło­wi spo­łe­czeń­stwa w kwe­stiach mate­rial­nych, ducho­wych, bądź etycz­nych” (Sek­cja 52/1 AO). gGmbH pod­le­ga tak­że pra­wom doty­czą­cym spół­ek z o.o. oraz Nie­miec­kie­mu Kodek­so­wi Handlowemu. 

W celu uzy­ska­nia dal­szych infor­ma­cji w języ­ku nie­miec­kim, kie­ru­je­my Was do Wiki­pe­dii.

 

PO CO USTANAWIAĆ SPÓŁKĘ NON-PROFIT Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) ZAMIAST ZAREJESTROWANIA STOWARZYSZENIA NON-PROFIT?

W porów­na­niu z zare­je­stro­wa­nym sto­wa­rzy­sze­niem non-pro­fit, spół­ka uży­tecz­no­ści publicz­nej może dzia­łać sku­tecz­niej. Decy­zje mogą być podej­mo­wa­ne szyb­ciej i nie muszą być potwier­dzo­ne na wal­nym zgro­ma­dze­niu człon­ków. Wybra­li­śmy tę for­mu­łę praw­ną dla Rave The Pla­net ponie­waż chce­my być bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ni  w nasze pro­jek­ty, w celu ochro­ny, zacho­wa­nia, pod­trzy­ma­nia, pro­mo­cji i dal­sze­go roz­wo­ju kul­tu­ry elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecz­nej. Zyski wytwo­rzo­ne przez gGmbH będą spo­żyt­ko­wa­ne wyłącz­nie na cele dobro­czyn­ne i nie będą podzie­lo­ne jako dywi­den­dy mię­dzy jakich­kol­wiek akcjonariuszy.

 

JAK DŁUGO ISTNIEJE JUŻ RAVE THE PLANET?

Ofi­cjal­nie ist­nie­je­my od lip­ca 2019 ale w rze­czy­wi­sto­ści zebra­li­śmy się krót­ko po tym gdy wysta­wa „the nine­ties Ber­lin” zosta­ła otwar­ta w poło­wie 2018 roku. Była to szcze­gól­na wysta­wa mul­ti­me­dial­na poświę­co­na latom 90tym w Ber­li­nie. Wspól­nie stwo­rzy­li­śmy spe­cjal­ną wysta­wę zna­ną jako “30 Years of the Love­pa­ra­de” (30 lat Para­dy Miło­ści) i w trak­cie tego pro­ce­su zda­li­śmy sobie spra­wę, że wszy­scy dzie­li­my tę samą pasję zwią­za­ną z tech­no i kul­tu­rą elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecz­nej a tak­że zda­li­śmy sobie spra­wę z pro­ble­mów jakie mają miej­sce. W ten oto spo­sób w koń­cu poja­wi­ła się idea powo­ła­nia do życia Rave The Planet.

 

DLACZEGO RAVE THE PLANET MA AŻ TRZECH PREZESÓW?

Brzmi jak za dużo? Moż­na to jed­nak bar­dzo łatwo wytłu­ma­czyć: potrze­bu­je­my trzech pre­ze­sów ponie­waż jest tak dużo do zro­bie­nia w pew­nych bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych obsza­rach. Jest nie­sa­mo­wi­cie wie­le zadań do wyko­na­nia, tak róż­nych jak: wysta­wy, PR, zaple­cze back offi­ce, komu­ni­ka­cja, orga­ni­za­cja zespo­łu, zarzą­dza­nie daro­wi­zna­mi, poli­ty­ka, repre­zen­ta­cja sto­wa­rzy­sze­nia, roz­mo­wy z klu­ba­mi, arty­sta­mi itd. Każ­dy pre­zes musi być odpo­wie­dzial­ny i w peł­ni repre­zen­to­wać swój obszar. Wszy­scy nasi pre­ze­si pra­cu­ją na zasa­dach wolon­ta­ria­tu, co ozna­cza, że nie są opła­ca­ni i tak to już pozostanie.

 

O CO APELUJE RAVE THE PLANET I JAKIE SĄ JEJ CELE?

Chce­my zapew­nie­nia, że kul­tu­ra elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecz­nej jest chro­nio­na, zacho­wa­na, pre­zen­to­wa­na, pro­mo­wa­na i dalej roz­wi­ja­na a tak­że, że będzie uzna­na przez UNESCO jako Dzie­dzic­two Nie­ma­te­rial­ne Ludz­ko­ści. Mamy tak­że na celu powo­ła­nie świę­ta publicz­ne­go poświę­co­ne­go naszej kul­tu­rze i uczcze­nie go żywą tra­dy­cją naszej elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecz­nej: nową para­dą w Ber­li­nie, któ­ra będzie dalej nio­sła ducha ory­gi­nal­nej Love Parade.

 

CO Z TRANSPARENTNOŚCIĄ?

Już teraz pra­cu­je­my nad stwo­rze­niem tabe­li trans­pa­rent­no­ści, w któ­rej znaj­dą się wszyst­kie wydat­ki poczy­nio­ne do tej pory. Poka­że ona dokład­nie, komu zapła­ci­li­śmy ile, i za co.

 

KTO STOI ZA RAVE THE PLANET?

Odwie­dza­jąc zakład­kę „O nas” możesz zapo­znać się z naszym całym zespo­łem. Jeste­śmy barw­ną gro­mad­ką z róż­nych kra­jów i sza­le­nie zróż­ni­co­wa­nych obsza­rów dzia­ła­nia. Nasz zespół skła­da się ze stu­den­tów archi­tek­tu­ry, pra­cow­ni­ków kul­tu­ral­nych i arty­stów, a tak­że przed­się­bior­ców i ludzi suk­ce­su. W zasa­dzie jeste­śmy wszyst­kim po tro­chu. Róż­no­rod­ność daje nam siłę i masę wie­dzy fachowej.

 

DLACZEGO UDZIAŁOWCY INWESTUJĄ SWÓJ CZAS I PIĘNIĄDZE W RAVE THE PLANET SKORO NIE MOGĄ CZERPAĆ Z TEGO ŻADNYCH ZYSKÓW?

Nie wszyst­ko w życiu krę­ci się wokół pie­nię­dzy. Wie­rzy­my, że idea i duch kul­tu­ry elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecz­nej ubo­ga­ca nas. Nie­któ­rzy udzia­łow­cy są tak­że zaan­ga­żo­wa­ni gdzieś indziej jako oso­by wspie­ra­ją­ce, dar­czyń­cy, spon­so­rzy, przy­kła­do­wo w dzie­dzi­nach ochro­ny danych, ochro­nie przy­ro­dy i zwie­rząt, spo­rcie i edu­ka­cji itd. Chce­my ruszyć spra­wy do przo­du i spra­wić by sta­ły się moż­li­we. Jest wie­lu innych przed­się­bior­ców, któ­rzy tak­że ofia­ro­wu­ją pie­nią­dze bez ocze­ki­wa­nia cze­go­kol­wiek w zamian. To wspa­nia­le! Musi być moż­li­we pry­wat­ne pro­mo­wa­nie idei bez żad­nej biurokracji. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE FUNDRAVING’U

CZYM JEST FUNDRAVING?

Fun­dra­ving jest wymy­ślo­nym sło­wem. Skła­da się ze słów ‘fun­dra­ising’ (zbie­rać fun­du­sze na pewien cel) i ‘raving’ (tań­czyć do muzy­ki tech­no). Sło­wo Fun­dra­ving opi­su­je nasz szcze­gól­ny pro­jekt zbiór­ki, mają­cy na celu umoż­li­wie­nie nowej para­dy w Ber­li­nie. Dla uzy­ska­nia dal­szych infor­ma­cji, pro­si­my klik­nij tutaj.

 

KIM JEST FUNDRAVER?

Czy mie­li­ście już szan­sę wes­przeć nas daro­wi­zną w naszym zbiór­ko­wym skle­pie onli­ne, w for­mie jed­nej z naszych figu­rek makie­ty Fun­dra­ving? Jeśli już to zro­bi­li­ście to tak­że jeste­ście Fundraver’ami! Świet­nie! Jeśli nie, może­cie to zro­bić tutaj.

 

ILE PIENIĘDZY ZOSTAŁO JUŻ UZBIERANYCH POPRZEZ FUNDRAVING?

Możesz zoba­czyć jak dale­ko posu­nę­ła się nasza akcja bez­po­śred­nio na makie­cie. Tu, na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, a tak­że w inter­ne­to­wym skle­pie poświę­co­nym zbiór­ce, możesz tak­że zoba­czyć aktu­al­ny stan daro­wizn w Euro oraz ilość uczestników.

393.636€ von 1.500.000€
24.291 sind schon dabei!

 

CZY MOGĘ PO PROSTU OFIAROWAĆ TROCHĘ PIENIĘDZY?

Oczy­wi­ście, że jest to bar­dzo mile widzia­ne! Zwy­czaj­nie zer­k­nij na naszą stro­nę Dota­cje. Możesz tam zna­leźć wię­cej informacji.

 

DLACZEGO MUSICIE SPRZEDAC 1,5 MILIONA FIGUREK MAKIETY?

Jest to sym­bo­licz­na licz­ba przed­sta­wia­ją­ca 1 500 000 raver’ów, któ­rzy poko­jo­wo, wspól­nie świę­to­wa­li w 1999 roku na naj­więk­szej Love Para­de wszech­cza­sów. W rze­czy­wi­sto­ści nie potrze­bu­je­my tak wie­lu ludzi, by mieć kolej­ną para­dę, ale chcie­li­by­śmy zoba­czyć, czy ludzie dzi­siaj są wciąż zain­te­re­so­wa­ni ode­gra­niem demo­kra­tycz­nej roli w takiej sprawie.

 

JAK DŁUGO BĘDZIE PREZENTOWANA WASZA MAKIETA?

Makie­ta Fun­dra­ving ist­nie­je od 13 stycz­nia 2020 i praw­do­po­dob­nie zosta­nie na swo­im miej­scu do koń­ca tego roku.

 

KIEDY MOŻNA ODWIEDZIĆ MAKIETĘ?

Makie­tę Fun­dra­vin­g’o­wą moż­na oglą­dać z bli­ska od ponie­dział­ku do sobo­ty, od 10:00 do 20:00, oraz w nie­któ­re nie­dzie­le. Poza godzi­na­mi otwar­cia nadal moż­na ją zoba­czyć, ale jest ona oto­czo­na ogro­dze­niem, by chro­nić ją przed wandalizmem.

 

CZY MOGĘ OFIAROWAĆ "KOLUMNĘ WOLNOŚCI" ALBO "BRAMĘ BRANDENBURSKĄ"?

Jasne, nie krę­puj się! Skon­tak­tuj się z nami w tym celu mailo­wo: info@ravetheplanet.com

 

KIEDY BĘDZIE MOŻNA OFIAROWAĆ THE LOVE FLOATS (PLATFORMY MIŁOŚCI)?

Możesz ofia­ro­wać the Love Flo­ats na naszą makie­tę Fun­dra­vin­g’o­wą kie­dy tyl­ko chcesz. Po pro­stu skon­tak­tuj się z nami bez­po­śred­nio pod adre­sem: info@ravetheplanet.com

 

DLACZEGO POTWIERDZENIA DAROWIZN SĄ WYDAWANE JEDYNIE DLA KWOT WIĘKSZYCH NIŻ 200 EURO?

Pra­wo w Niem­czech sta­no­wi, że potwier­dze­nia daro­wizn wyma­ga­ne są jedy­nie dla kwot więk­szych niż 200 Euro. Sto­so­wa­nie się do tych wytycz­nych oszczę­dza nasz czas i kosz­ty admi­ni­stra­cyj­ne, co ozna­cza, że mamy wię­cej pie­nię­dzy na nasze cele dobroczynne.

 

DLACZEGO MAKIETA FUNDRAVING ZNAJDUJE SIĘ W CENTRUM HANDLOWYM?

Umiej­sco­wie­nie makie­ty Fun­dra­vin­g’o­wej w swej isto­cie ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w klu­bo­wej histo­rii Ber­li­na. Pierw­szy Tre­sor Club stał kie­dyś, dokład­nie w tym miej­scu. W zasa­dzie nasza makie­ta stoi dokład­nie w miej­scu, któ­re było the Tresor’s Gar­den (ogro­dem Tre­sor Club). We wcze­snych latach 90-tych, odby­wa­ły się tutaj nie­któ­re legen­dar­ne after-par­ties. Tysią­ce gości i miesz­kań­ców prze­cho­dzą przez cen­trum han­dlo­we, a co za tym idzie, byłą sie­dzi­bę klu­bu – i są to dokład­nie te oso­by, któ­rym chce­my przy­po­mnieć o dniach minio­nych i zachę­cić ich do naszej spra­wy. Trud­no sobie wyobra­zić lep­sze miej­sce, by to zro­bić. Aby uzy­skać akcep­ta­cję dla tech­no, chce­my przy­cią­gnąć ludzi, któ­rzy w innym przy­pad­ku nie mają z nim kontaktu. 

Są jed­nak inne powo­dy, któ­re spra­wia­ją, że miej­sce to jest wyjąt­ko­we. Jest ono:

 • dokład­nie w cen­trum Ber­li­na, w dziel­ni­cy Mitte,
 • w bez­po­śred­niej bli­sko­ści poli­tycz­ne­go ser­ca Nie­miec (naprze­ciw nie­miec­kie­go Bun­de­srat) i
 • z oko­ło 22 milio­na­mi mię­dzy­na­ro­do­wych odwie­dza­ją­cych każ­de­go roku, ide­al­nie nada­je się na kam­pa­nię zbiór­ki fun­du­szy naszych roz­mia­rów, jako że umoż­li­wia nam to dotar­cie do olbrzy­mich ilo­ści ludzi
 • poza tym, dzię­ki tej loka­li­za­cji, idzie­my śla­da­mi tra­dy­cji Love Para­de w Ber­li­nie. Zaczy­na­ła się ona na Kur­für­sten­damm, sław­nym, głów­nym bul­wa­rze skle­po­wym Zachod­nie­go Berlina.

 

CO JESZCZE MOGĘ ZROBIĆ, ŻEBY WESPRZEĆ TEN PROJEKT?

Jesteś już Fundraver’em ale chciał­byś zro­bić coś wię­cej? Świet­nie! Ogrom­nie Ci dziękujemy!

Naj­lep­szą rze­czą, jest spra­wie­nie, by moż­li­wie jak naj­więk­sza ilość osób dowie­dzia­ła się o Rave The Pla­net i Fun­dra­vin­g’u. Możesz nas obser­wo­wać na Face­bo­oku, Insta­gra­mie i Twit­te­rze. Zachę­ca­my do polu­bie­nia i sha­ro­wa­nia naszych postów. 

Oto co jesz­cze możesz zro­bić, jeśli masz ochotę:

 • Sami może­cie wydru­ko­wać nasze mate­ria­ły, wyciąć wzdłuż krop­ko­wa­nych linii i roz­wie­sić w waszej oko­li­cy – oczy­wi­ście tam, gdzie wol­no to zrobić.
 • Może­cie roz­da­wać ulot­ki. Chęt­nie je Wam wyśle­my pocz­tą. Jeśli chce­cie dowie­dzieć się wię­cej, pisz­cie maile na adres: edr@ravetheplanet.com

Macie jesz­cze jakieś suge­stie? Mailuj­cie na adres: info@ravetheplanet.com

 

CO SIĘ STANIE Z DATKAMI JEŚLI NIE ODBĘDZIE SIĘ PARADA?

Jeże­li ta zbiór­ka nie zgro­ma­dzi wystar­cza­ją­cej kwo­ty na nową para­dę, zebra­ne środ­ki zosta­ną wyko­rzy­sta­ne na inne cele dobro­czyn­ne Rave The Pla­net, w zgo­dzie z naszym sta­tu­tem, np. na cele zwią­za­ne z wpi­sa­niem na listę UNESCO i uzna­niem tanecz­nej muzy­ki elek­tro­nicz­nej jako Dzie­dzic­twa Nie­ma­te­rial­ne­go Ludz­ko­ści, by pro­mo­wać sztu­kę i kul­tu­rę, by chro­nić muzy­kę elek­tro­nicz­ną i wie­le więcej.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

CZYM JEST „NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO LUDZKOŚCI”?

Dzie­dzic­two Nie­ma­te­rial­ne Ludz­ko­ści jest poję­ciem, któ­re obej­mu­je zwy­cza­je, muzy­kę i festi­wa­le stwo­rzo­ne bez­po­śred­nio jako rezul­tat ludz­kiej wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Są one prze­ka­zy­wa­ne przez poko­le­nia, są żywe i wciąż pod­le­ga­ją roz­wo­jo­wi. W odróż­nie­niu od, przy­kła­do­wo, budyn­ków, bądź pomni­ków nie są one mate­rial­ne i nie mogą być dotknię­te – to wła­śnie czy­ni je niematerialnymi.

„Jest to eks­pre­sja kre­atyw­no­ści, zawie­ra cią­głość i toż­sa­mość, kształ­tu­je spój­ność spo­łecz­ną i wspie­ra roz­wój zrów­no­wa­żo­ny.” (Prze­tłu­ma­czo­no z języ­ka niemieckiego)

Oto jak UNESCO defi­niu­je to poję­cie. Jest to orga­ni­za­cja, któ­ra mię­dzy­na­ro­do­wo koor­dy­nu­je i zapew­nia ochro­nę Dzie­dzic­twa Nie­ma­te­rial­ne­go Ludzkości

 

Nie­ma­te­rial­ne dzie­dzic­two kul­tu­ral­ne zawie­ra w sobie:

 • tra­dy­cje kul­tu­ral­ne i for­my arty­stycz­ne prze­ka­zy­wa­ne ust­nie, włą­cza­jąc w to język jako nośnik nie­ma­te­rial­ne­go kul­tu­ral­ne­go dziedzictwa,
 • two­rze­nie sztu­ki takiej jak muzy­ka, taniec i teatr,
 • zwy­cza­je spo­łecz­ne, prak­ty­ki spo­łecz­ne, rytu­ały i święta,
 • wie­dzę i meto­dy radze­nia sobie z natu­rą i wszechświatem,
 • wie­dzę facho­wą doty­czą­cą tra­dy­cyj­nych tech­nik rękodzieła.

(Źró­dło: nie­miec­ka Wiki­pe­dia )

Elek­tro­nicz­na muzy­ka tanecz­na już uzy­ska­ła sta­tus nie­ma­te­rial­ne­go kul­tu­ral­ne­go dzie­dzic­twa w Holan­dii. Kul­tu­ra tech­no w Zuri­chu tak­że zna­la­zła się na liście UNESCO żyją­cych tra­dy­cji Szwaj­ca­rii w roku 2017.

 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY „ŚWIATOWYM DZIEDZICTWEM” A „NIEMATERIALNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”?

Okre­śle­nie zna­ne jako „Świa­to­we Dzie­dzic­two Kul­tu­ro­we” ale tak­że okre­śla­nie cze­goś Świa­to­wym Dzie­dzic­twem UNESCO jest nada­wa­ne pomni­kom, budyn­kom, miej­scom, for­ma­cjom natu­ral­nym, kra­jo­bra­zom itd., któ­re mają szcze­gól­ną war­tość. Według kra­jów, któ­re były sygna­ta­riu­sza­mi Kon­wen­cji UNESCO doty­czą­cej Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa, powin­ny być one chro­nio­ne. W naszych komu­ni­ka­tach uży­wa­my ter­mi­nu „Świa­to­we Dzie­dzic­two Kul­tu­ro­we”, ponie­waż mamy nadzie­ję, że nasze dzie­dzic­two kul­tu­ro­we sta­nie się pew­ne­go dnia dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym w Ber­li­nie jak rów­nież w resz­cie Nie­miec i zosta­nie uzna­ne za Świa­to­we Dzie­dzic­two Kulturowe. 

 

JAK NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMOŻE KULTURZE TANECZNEJ MUZYKI ELEKTRONICZNEJ?

Nasza kul­tu­ra jest poko­jo­wa, zasob­na w wie­dzę i masę doświad­cze­nia. Wzy­wa­my do umiesz­cze­nia jej pod ochro­ną Listy UNESCO Nie­ma­te­rial­ne­go Dzie­dzic­twa Ludz­ko­ści. Przy­nie­sie to licz­ne korzy­ści spo­łecz­ne i prawne:

KORZYŚCI SPOŁECZNE

 • Raty­fi­ko­wa­nie Listy UNESCO jest komu­ni­ka­tyw­nym i sym­bo­licz­nym uzna­niem muzy­ki elek­tro­nicz­nej i kul­tu­ry klubowej
 • Sta­tus Dzie­dzic­twa Nie­ma­te­rial­ne­go Ludz­ko­ści pro­mu­je publicz­ną świa­do­mość kul­tu­ry muzy­ki elek­tro­nicz­nej jako nie­za­leż­nej for­my kul­tu­ral­nej, któ­ra od daw­na już prze­ra­sta swą niszo­wą egzystencję
 • Włą­cze­nie w rejestr UNESCO gwa­ran­tu­je mię­dzy­na­ro­do­wą uwa­gę i pod­no­si świa­do­mość potrze­by chro­nie­nia i zacho­wa­nia tej kultury

KORZYŚCI PRAWNE

 • Ochro­na miejsc może mieć więk­szą waż­ność niż kwe­stie hała­su, sąsia­dów czy zabyt­ków. Ochro­na ta w korzyst­ny spo­sób ogra­ni­cza zakres dzia­ła­nia samo­rzą­du lokal­ne­go w jego inter­pre­ta­cji zagad­nień doty­czą­cych parady
 • Prze­pro­wa­dze­nie wyda­rze­nia nie jest auto­ma­tycz­nie chro­nio­ne ale jest bar­dziej uzna­wa­ne za zasłu­gu­ją­ce na ochronę
 • Cer­ty­fi­ka­cja wzma­ga kon­sty­tu­cyj­ną ochro­nę (Usta­wa Zasad­ni­cza Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec, Arty­kuł 5, Para­graf 3). Ochro­na waż­niej­sze­go obiek­tu tzn. kul­tu­ry i sztu­ki ma nada­ny wyż­szy prio­ry­tet niż ochro­na jednostki
 • Sta­tus Dzie­dzic­twa Nie­ma­te­rial­ne­go Ludz­ko­ści zapew­nia znacz­nie niż­sze barie­ry i wyma­ga­nia w momen­cie otwie­ra­nia nowych klubów
 • Wpi­sa­nie na naro­do­wą listę UNESCO toru­je dro­gę do pań­stwo­wych dota­cji i wspar­cia non-pro­fit. W Niem­czech, sta­tus „Dzie­dzic­twa Nie­ma­te­rial­ne­go Ludz­ko­ści” może skut­ko­wać korzy­ścia­mi podat­ko­wy­mi, np. ogól­ną staw­kę VAT rzę­du 7% zamiast 19%
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SKLEPU ZBIÓRKOWEGO

ILE PIENIĘDZY Z KAŻDEJ FIGURKI MAKIETY JEST POŻYTKOWANE JAKO DAROWIZNA?

Zale­ży to od figur­ki i gdzie ma być umiesz­czo­na na makie­cie. W przy­pad­ku dat­ków 5 Euro, np. jed­na „Love Lucie” może zostać umiesz­czo­na na obsza­rze „Uli­ca”. Nie­co ponad 80% tej kwo­ty idzie na nasze cele dobro­czyn­ne. Jed­nak­że, jeśli chcesz umie­ścić Lucie bez­po­śred­nio na Kolum­nie Wol­no­ści musisz ofia­ro­wać 100 Euro. W tym przy­pad­ku kwo­ta prze­zna­czo­na na Fun­dra­ving jest oczy­wi­ście nie­współ­mier­nie wyższa.

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ FIGURKI MAKIETY DOSTARCZONE DO MOJEGO DOMU?

Nie­ste­ty nie. Figur­ki makie­ty przed­sta­wia­ją Wasze daro­wi­zny na nasze dobro­czyn­ne pro­jek­ty (świa­to­we dzie­dzic­two kul­tu­ro­we, ochro­na klu­bów, nowa para­da itd.) i zosta­ją przy­kle­ja­ne do makie­ty Fun­dra­ving przez naszych budow­ni­czych makie­ty, bez­po­śred­nio na miej­scu w Berlinie.

DLACZEGO FIGURKA NIE NALEŻY DO MNIE PO TYM JAK DOKONAŁEM ZAKUPU?

Figur­ki są daro­wi­zną i nie sta­no­wią sprze­da­ży komer­cyj­nej. Jeste­śmy fir­mą non-pro­fit i jest to zna­czą­ca róż­ni­ca. Patrząc z tej per­spek­ty­wy, figur­ka makie­ty jest jedy­nie symboliczna.

DLACZEGO POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI NIE JEST WYSYŁANE Z RAVE THE PLANET?

Fir­my świad­czą­ce usłu­gi doty­czą­ce płat­no­ści jak Pay­Pal chcą zmi­ni­ma­li­zo­wać swe wła­sne ryzy­ko (podat­ki, rekla­ma­cje, itd.) pod­czas pra­cy z fir­ma­mi non-pro­fit i co za tym idzie, nie­ste­ty nie pozwa­la­ją na szcze­gól­ny rodzaj dat­ków, któ­re wymy­śli­li­śmy. Z tego powo­du w skle­pie zbiór­ko­wym pra­cu­je­my we współ­pra­cy z Wome­mos. Pre­zen­tu­ją dat­ki w trans­pa­ren­ty spo­sób a po potrą­ce­niu swo­ich opłat za ope­ra­cje finan­so­we, bez­po­śred­nio prze­ka­zu­ją je do nas. Wraz z ogrom­nym wspar­ciem ze stro­ny Pay­Pal pra­cu­je­my nad wysto­so­wa­niem zbio­ro­we­go potwier­dze­nia. Ama­zon­Pay nie ma ocho­ty nas wspierać!

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DOTYCZĄCĄ PRODUKTU?

Możesz zna­leźć szcze­gó­ło­wą infor­ma­cję doty­czą­cą tego zagad­nie­nia w warun­kach nasze­go skle­pu zbiór­ko­we­go onli­ne w sek­cji „V. Pra­wo anu­lo­wa­nia dla konsumentów”.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE NOWEJ PARADY

CZY NAPRAWDĘ ODBĘDZIE SIĘ NOWA PARADA?

Ponie­waż nasz pro­jekt opie­ra się na suk­ce­sie zbiór­ki fun­du­szy, zale­ży to w peł­ni od Was. Inny­mi sło­wy: czy i kie­dy odbę­dzie się nowa para­da zale­ży od tego ile będzie­my w sta­nie zebrać z Waszych daro­wizn. Zatem przy­łącz się już teraz i sko­rzy­staj z nasze­go skle­pu zbiór­ko­we­go onli­ne, by zaku­pić figur­kę makie­ty. Wkrót­ce dowiesz się na pewno.

CZY NOWA PARADA BĘDZIE TAKŻE NAZYWAŁA SIĘ „LOVE PARADE”?

Jako że nazwa towa­ro­wa „Love Para­de” nie nale­ży do nas: Nie. Ale byli­by­śmy bar­dzo szczę­śli­wi, gdy­by mogło się to zmienić.

 

CO OFIARY LOVE PARADE W ROKU 2010 O TYM MYŚLĄ?

Zapro­si­li­śmy trzech repre­zen­tan­tów zrze­sze­nia ofiar LoPa 2010 e.V. by odwie­dzi­li nas pod­czas inau­gu­ra­cji Rave The Pla­net i na kon­fe­ren­cję pra­so­wą otwar­cia makie­ty zbiór­ki fun­du­szy. Rozej­rze­li się po miej­scu i wszyst­ko zosta­ło im wyja­śnio­ne. Oso­bi­ście, przy­kle­ili tak­że swo­ich mini raver’ów na makietę.

W wywia­dzie tele­wi­zyj­nym regio­nal­nej sta­cji Stu­dio 47 z Duis­bur­ga, Nico­le Bal­l­hau­se (rzecz­nicz­ka zrze­sze­nia ofiar LoPa 2010 e.V) odpo­wie­dzia­ła na pyta­nie: Co ofia­ry myślą o Rave The Pla­net? W nastę­pu­ją­cy sposób:

„Jeśli ten pro­jekt odbę­dzie się w Ber­li­nie i pod kie­row­nic­twem Dr. Mot­te, nikt z nas nie zgła­sza żad­ne­go sprzeciwu.”

Możesz zoba­czyć nagra­nia ze Stu­dio 47 tutaj (tłum. z języ­ka niemieckiego)

 

CZY NOWA PARADA BĘDZIE NEUTRALNA DLA ŚRODOWISKA? A CO Z EMISJĄ DWUTLENKU WĘGLA I PYŁEM DROBNOCZĄSTECZKOWYM?

Pra­cu­je­my nad stra­te­gia­mi chro­nią­cy­mi śro­do­wi­sko i ogra­ni­cza­ją­cy­mi śmie­ci. Naszym celem jest zor­ga­ni­zo­wa­nie para­dy, któ­ra jest eko­lo­gicz­na i zrównoważona.

CO Z BEZPIECZEŃSTWEM?

Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa uczest­ni­ków jest naszym celem nad­rzęd­nym. Kon­cep­cja bez­pie­czeń­stwa już zosta­ła nakre­ślo­na i jest obec­nie spraw­dza­na przez władze. 

JAKIE BĘDĄ RÓŻNICE W PORÓWNANIU ZE STARĄ PARADĄ?

Wasze daro­wi­zny i uczest­nic­two w Fun­dra­ving spra­wi, że nasz pro­jekt będzie nie­za­leż­ny od jakich­kol­wiek spon­so­rów. Oczy­wi­ście są oni bar­dzo mile widzia­ni jeśli chcą się przy­łą­czyć! Jed­nak­że naszym celem jest roz­krę­cić para­dę, któ­ra jest wol­na od reklam – nie będą one widocz­ne na paradzie.

Jedy­ny­mi rekla­ma­mi, któ­rych napraw­dę chce­my są te zwią­za­ne z samą kul­tu­rą, np. pro­mo­cja klu­bów, festi­wa­li, DJów, wytwór­ni itd. Prze­cież naszym celem jest zapre­zen­to­wa­nie róż­no­rod­no­ści kul­tu­ry elek­tro­nicz­nej muzy­ki tanecznej.

By using this website, you agree to the use of cookies.    more information    accept